یادداشت دانشجو

وقتی همه خواب بودند

نمی‌دانم امروز چندمین روز قرنطینه است. شاید سی و چندم. طبق روال یک‌شنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها باید هشت صبح سر کار باشم. امروز سه‌شنبه است و